Perumpamaan-Perumpamaan Dalam Al-Qur’an

Perumpamaan atau matsal dalam kamus bahasa Arab memiliki banyak makna, antara lain nazhir (sifat, seperti), ibrah (peringatan), syibh (serupa), dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan matsal dalam Alquran adalah kata-kata tersusun yang dipakai untuk sesuatu yang diserupakan dengan makna aslinya, yakni kata atau kalimat perumpamaan yang dilebihkan (mubalaghah) dalam penyerupaan.

Dalam Alquran banyak ayat yang memuat amtsal (jama’ dari matsal) ini. Allah membuat “perumpamaan” bagi manusia agar mereka berfikir dan menjadikannya pelajaran.

Allah berfirman: “Kalau sekiranya Kami menurunkan Alquran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat ia tunduk runtuh terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berfikir”. (QS. Al-Hasyr: 21)